Gmina Kamienna Góra

LXI Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Kamienna Góra, dnia 20.11.2023 r.

OS.0002.11.2023                                                        

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.)– zwołuję LXI Sesję Rady Gminy Kamienna Góra w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godzinie 10:00 na sali widowiskowej w Centrum Biblioteczno- Kulturalnym w Pisarzowicach (Pisarzowice nr 72).

Porządek obrad obejmuje: 
1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja na temat działań podejmowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra. 
5. Podjęcie uchwał:
1) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
2) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra,
3) projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów w spółdzielniach przez Gminę Kamienna Góra,
4) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXVII/222/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
5) projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji,
6) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra, położonej w budynku nr 52, zlokalizowanym w Ptaszkowie,
7) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Pisarzowicach, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra,
8) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra, położonej w Dębrzniku,
9) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Krzeszowie, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra,
10) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/122/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla przedsięwzięć polegających na zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kamienna Góra, realizowanych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Moja Woda”.
6. Sprawy różne.
       
Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji na stronie internetowej Gminy Kamienna Góra https://www.gminakamiennagora.pl

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Piotr Pawlik

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia