Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krzeszowie

Kamienna Góra, 25.06.2024 r.

KROŚ.6840.3.2022

OGŁOSZENIE

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W KRZESZOWIE

Wójt Gminy Kamienna Góra działając na podstawie: art. 38, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust.1, § 13 oraz § 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490.) oraz Uchwały Nr LXI/420/23 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 listopada 2023 r., w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Krzeszowie, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra.

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, tj. działki o nr ewid. 1022 o pow. 0,0627 ha, zabudowanej nieczynnym zbiornikiem na wodę w części murowanym z metalową kopułą, będącej własnością Gminy Kamienna Góra, położonej w obrębie wsi Krzeszów przy ul. Betlejemskiej, gmina Kamienna Góra, który odbędzie się  w dniu 26 lipca 2024 r. o godzinie 9.00 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

1. Przedmiotem sprzedaży jest :

prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  1022  o powierzchni: 0,0627 ha, objętej księgą wieczystą nr JG1K/00000169/1 urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze.

- cena wywoławcza działki wynosi: 50 000,00 zł netto,

do najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT. 

- wadium – 5 000,00 zł,

- minimalne postąpienie - 500,00 zł, 

Ustalona cena nabycia nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi nabywca. Cena nabycia nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony.

2.   Opis części nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni z drogi powiatowej publicznej (dz. Nr 575).

Ukształtowanie terenu: działka położona jest na terenie płaskim, wyrównanym, posiada regularny kształt zbliżony do kwadratu.

Stan zagospodarowania:  działka jest nieogrodzona o kształcie regularnym, płaskiej powierzchni na działce będącej przedmiotem przetargu znajduje się nieczynny zbiornik na wodę w części murowany z metalową kopułą, całość obsypana ziemią i porośnięta samosiewami drzew gatunków rodzimych. Przed przystąpieniem do inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą inwestor zobligowany jest do usunięcia wyżej opisanego zbiornika na własny koszt. Szkic wyżej opisanego zbiornika wraz z opisem i kosztami rozbiórki dostępny jest w Urzędzie Gminy Kamienna Góra (II p. pok. nr 303) lub pod numerem tel. 756106278 w godzinach pracy urzędu.

Dostęp do urządzeń infrastruktury:

- przyłącze energetyczne – według warunków wydanych przez Tauron Dystrybucja S.A.,

- przyłącze wodociągowe –według warunków wydanych przez Urząd Gminy Kamienna Góra,

- przyłącze kanalizacyjne –według warunków wydanych przez Urząd Gminy Kamienna Góra,

3.   Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla działki będącej przedmiotem sprzedaży wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr 84/2022 z dnia 01.12.2023 r. zgodnie z którą działka przeznaczona została pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

4.   Obciążenia nieruchomości.

Na części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1022  znajduje się wyłączonym z użytkowania zbiornik na wodę, przed przystąpieniem do inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą inwestor zobligowany jest do usunięcia wyżej opisanego zbiornika na własny koszt. objęta księgą wieczystą nr JG1K/00000169/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Wolna jest od długów i ciężarów. Dział III prawa roszczenia i ograniczenia zawiera wpisy o ograniczeniu w rozporządzaniu nieruchomościami – wpisy te nie dotyczą działki nr 1022 będącej przedmiotem sprzedaży. Dział IV hipoteka nie zawiera wpisów.

5.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wniesienie wadium w pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty na konto Urzędu Gminy Kamienna Góra w Banku Spółdzielczym nr konta: 04 8395 0001 0000 2075 2009 0033 z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu działki nr 1022 obręb Krzeszów”). Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 23 lipca 2024 r. w taki sposób aby najpóźniej w dniu 23 lipca 2024 r. znajdowało się ono na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kamienna Góra.

UWAGA !

Osoby które dokonają wpłaty wadium po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do uczestnictwa w przetargu:

- osoby fizyczne  - dowód wpłaty wadium (kserokopie) wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu. Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości z majątku wspólnego, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków mającego zamiar nabycia nieruchomości z majątku odrębnego wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia woli. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą - aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki w przetargu (w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem) oraz dowód wpłaty wadium (kserokopie) wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

W przypadku chęci uczestnictwa w przetargu cudzoziemców – na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały zostanie im zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Kamienna Góra, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa wyżej, Wójt Gminy Kamienna Góra może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Kamienna Góra zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamienna Góra pod numerem tel. 756106278 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Kamienna Góra,

- w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Krzeszów,

- na stronie internetowej gminy: https://www.gminakamiennagora.pl,

- w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka ogłoszenia i obwieszczenia) Urzędu Gminy Kamienna Góra https://bip.gminakamiennagora.pl,

- na stronie internetowej: https://www.powiatowa.info,

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.