Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność gminy Kamienna Góra, Miszkowice

Zdjęcie do Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność gminy Kamienna Góra, Miszkowice

Kamienna Góra, 19.04.2024 r.

KROŚ.6840.10.2024

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Kamienna Góra

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KAMIENNA GÓRA, POŁOŻONEJ W MISZKOWICACH, GMINA LUBAWKA.

 

Wójt Gminy Kamienna Góra działając na podstawie: art. 38, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust.1, § 13 oraz § 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490.) oraz Uchwały Nr LXIII/422/24 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 stycznia 2024 roku, w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra, położonej w Miszkowicach, gmina Lubawka.

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Kamienna Góra, położonej w obrębie wsi Miszkowice, gmina Lubawka, który odbędzie się  w dniu 28 maja 2024 r. o godzinie 10.00 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

1. Przedmiotem sprzedaży jest :

prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 22 o powierzchni: 0,0632 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej: 84 m2 (budynek znajdujący się w złym stanie technicznym), objętej księgą wieczystą nr JG1K/00004345/7 urządzoną i prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) – sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT, art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2024 r., poz. 361 ze zm.)

- wadium – 6 000,00 zł,

minimalne postąpienie - 600,00 zł,

Ustalona cena nabycia nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i koszty sądowe ponosi nabywca. Cena nabycia nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony.

2. Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

Dostęp do drogi publicznej: działka położona przy utwardzonej drodze dojazdowej.

Ukształtowanie terenu: działka płaska o nieforemnym kształcie, lekko pochylona w kierunku południowym, zabudowana budynkiem mieszkalnym.

Stan zagospodarowania działki: działka jest porośnięta trawą oraz pojedynczymi drzewami. Działka z możliwością uzbrojenia w kanalizację, wodę i energię elektryczną.

Opis budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce nr 22 w Miszkowicach: jednokondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem, budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii tradycyjnej – murowanej z kamienia i cegły pełnej, na zaprawie wapiennej. Ściany spękane cegły miejscami silnie zlasowane, spoiny wypłukane. Nad parterem drewniany strop belkowy nagi z miejscowymi ubytkami. Okna drewniane krosnowe – zniszczone. Drzwi drewniane deskowe płytowe – zniszczone. Drewniana konstrukcja, deskowanie i pokrycie – zniszczone. Elewacja z tynku wapiennego z licznymi obszernymi ubytkami, białkowana. Budynek bez ubikacji. Sucha toaleta na podwórku. Budynek wyposażony jedynie w instalację elektryczną – zniszczoną. Ogrzewanie piecowe – zniszczone.

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą nr XXXIX/237/2001 Rady Miejsko – Gminnej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy – ustalenia dla terenu G-8 MN/MR/MP – mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne średniej i niskiej intensywności, zabudowa zagrodowa, mieszkalnictwo pensjonatowe.

4. Obciążenia nieruchomości.

Na dzień ogłoszenia przetargu dział IV księgi wieczystej JG1K/00004345/7 zawiera wpisy o hipotece umownej zwykłej w kwocie 0,73 zł na rzecz Skarbu Państwa oraz hipotece umownej kaucyjnej w kwocie 0,07 zł jako hipoteka na zabezpieczenie zaległych odsetek oraz kosztów zwłoki wynikających z umowy sprzedaży z dnia 26 sierpnia 1968 r. na rzecz Skarbu Państwa.

W/w hipoteki zostaną wykreślone na koszt Gminy Kamienna Góra przed podpisaniem umowy sprzedaży.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wniesienie wadium w pieniądzu poprzez dokonanie wpłaty na konto Urzędu Gminy Kamienna Góra w Banku Spółdzielczym nr konta: 04 8395 0001 0000 2075 2009 0033 z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu działki nr 22 obręb Miszkowice, gmina Lubawka”). Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 23 maja 2024 r. w taki sposób aby najpóźniej w dniu 23 maja 2024 r. znajdowało się ono na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kamienna Góra.

UWAGA !

osoby które dokonają wpłaty wadium po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do przetargu.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do uczestnictwa w przetargu:

- osoby fizyczne - dowód wpłaty wadium (kserokopie) wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu. Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości z majątku wspólnego, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków mającego zamiar nabycia nieruchomości z majątku odrębnego wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia woli. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą - aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki w przetargu (w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem) oraz dowód wpłaty wadium (kserokopie) wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

W przypadku chęci uczestnictwa w przetargu cudzoziemców – na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały zostanie im zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Kamienna Góra, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa wyżej, Wójt Gminy Kamienna Góra może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Kamienna Góra zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamienna Góra pod numerem tel. 756106278 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń

- Urzędu Gminy Kamienna Góra,

- Urzędu Miasta i Gminy w Lubawce,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lubawka

- w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Miszkowice,

- na stronie internetowej gminy : https://www.gminakamiennagora.pl,

- w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka ogłoszenia i obwieszczenia) Urzędu Gminy Kamienna Góra https://bip.gminakamiennagora.pl,

- na stronie internetowej: https://www.powiatowa.info,

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.