STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 R.

Zgodnie z Uchwałą NR XXXVII/217/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, jest trzykrotnością wysokości stawki ustalonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90,00 zł).

 

Istnieje możliwość skorzystania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 2,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników/worków o określonej pojemności. Minimalny normatyw wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.

Opłata za pojemnik, w zależności od jego pojemności wynosi:

1. za pojemnik o pojemności 120 litrów – 12,00 zł;

2. za pojemnik o pojemności 240 litrów – 24,00 zł;

3. za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 110,00 zł.

 

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1.01.2022 r. Płatności powinny być dokonywane zgodnie ze złożoną deklaracją do 25-go każdego miesiąca z góry na przydzielony indywidualny r-k bankowy.

 

Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe opłata wynosi 190,00 zł za rok. Płatna jest z góry, w terminie do 25-ego kwietnia danego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

W 2022 r. (tak jak w roku poprzednim) nie będą wysyłane indywidualne informacje o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z blankietami dowodów wpłat. Blankiety dowodu wpłaty można odebrać w pokoju 205 I piętro w Urzędzie Gminy Kamienna Góra tel. 756106256.

 

Informujemy również, iż zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/222/21 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, od 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji.

Deklaracje można składać w Urzędzie Gminy Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra (osobiście lub pocztą) oraz za pośrednictwem: platformy: ePUAP, i poczty elektronicznej.

 

Termin składania deklaracji:

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

b) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Zamknij popupPrzykładowy popup