Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Ochrona środowiska

Zezwolenie na uprawę maku i konopi włóknistych

I. Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050),

  • ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546),

  • Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego określające powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych (wydawane na dany rok kalendarzowy).

 

II. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych, wraz z załącznikami:

- umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego, na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych,

- oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

- oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za przestępstwa i wykroczenia, o których mowa w art.63 – 65 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

- dowód zapłaty opłaty skarbowej,

- faktura poświadczająca zakup materiału siewnego maku lub konopi włóknistych w jednostce posiadającej zezwolenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych

Wniosek powinien zawierać:

- Imię i nazwisko rolnika, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę /firmę/, siedzibę i adres wnioskodawcy,

-Informacje o odmianie maku, powierzchni uprawy oraz numer działki i położenie, na której będzie prowadzona uprawa maku,

- Jednostkę kontraktującą,

- Oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki /makówki/, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

- Oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o których mowa w art. 63 lub 64 i wykroczenia, o których mowa w art. 65 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

- Podpis rolnika ubiegającego się o uprawę

- Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem

- Umowa kontraktacyjna zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku

- Umowa kontrakcji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie Marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, niewpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy lnianej lub konopnej na włókno w rozumieniu przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych.

- faktura zakupu materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin

- Wypis z rejestru gruntów oznaczający numer działki ewidencyjnej na której prowadzona będzie uprawa

- Faktura zakupu materiału siewnego maku kategorii elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

 

III. Sposób załatwienia sprawy

Zezwolenie - decyzja administracyjna.

 

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Kamienna Góra w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

V. Opłaty

  • opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych – 30 zł,

  • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Stosownie do art. 35 § 5 k.p.a. do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

VII. Sprawę prowadzi:

inspektor ds. ochrony środowiska Wioleta Bakszas
II piętro pokój nr 303

tel. 756106011

 

VIII. Informacje dodatkowe:

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii do uprawy dopuszcza się uprawę maku niskomorfinowego wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa, maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa, konopi włóknistych wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa maku/konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany oraz dodatkowo umowy kontraktacji zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenia marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku/konopi.

 

Rolnicy zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych, powinni zgłosić Wójtowi Gminy Kamienna Góra na piśmie areał planowanej uprawy. Wzór zgłoszenia dostępny jest w siedzibie Urzędu, Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub w plikach do pobrania.

Ww. zgłoszenia w terminie do 31 grudnia każdego roku są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w celu przygotowania przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały zatwierdzającej ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz określającą rejonizację tych upraw w danym roku.

Zgłoszenie zamiaru prowadzenia upraw maku i konopi włóknistych nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę w/w roślin. Jednak nie zgłoszenie powierzchni uprawy będzie skutkować odmową wydania zezwolenia na uprawę tych roślin. Oprócz zgłoszenia w celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wniosek. Ponadto informujemy, że kto uprawia mak i konopie włókniste bez zezwolenia wymaganego prawem, podlega odpowiedzialności karnej.

Pliki do pobrania:

wniosek o wydanie zezwolenia konopie mak.pdf
Format: pdf, 243.5 kB
Zgłoszenie uprawy maku/konopi włóknistych
Format: pdf, 414.54 kB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.