Gmina Kamienna Góra

Przebudowa ujęcia wody „Betlejem” w Krzeszowie z uwzględnieniem naprawy płyty dennej

Gmina Kamienna Góra realizuje projekt pn. „Przebudowa ujęcia wody „Betlejem” w Krzeszowie z uwzględnieniem naprawy płyty dennej”, współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja druga)

Celem projektu jest kontynuowanie renowacji zabytku ujętego w rejestrze zabytków prowadzonym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr 203/A/03 z dnia 03.09.2003 r., który wraz z pozostałymi obiektami sakralnymi Pocysterskiego Kompleksu Klasztornego w Krzeszowie stanowi Pomnik Historii uznany rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r.  Letni Pawilon w krzeszowskim Betlejem został ufundowany w połowie 1732 r., przez ówczesnego opata klasztoru cysterskiego - Innocentego Fritscha, na źródle wody bogatej w związki siarczanu i posiadającej szereg zdrowotnych właściwości, których świadomi byli ówcześni zakonnicy. Przedmiotowy projekt stanowi kolejny i zarazem jeden z ostatnich etapów prac konserwatorskich i restauratorskich, zapoczątkowanych kilkanaście lat temu, w celu ratowania obiektu. Do tej pory odnowiono niemal w pełni bryłę Letniego Pawilonu oraz dźwigające go podpory, oparte na płycie dennej stawu zakrywającej również wspomniane artezyjskie źródło wody. Pozostają więc one w dobrym stanie technicznym, czego jednak nie można powiedzieć bezpośrednio o urządzeniach ujęcia wody oraz samej płycie dennej stawu stanowiącej punkt oparcia dla podpór dźwigających bryłę pawilonu i przykrywającej samo źródło wody. 

Projekt przewiduje realizację zadania inwestycyjnego, obejmującego roboty budowlane w zakresie: oczyszczenie powierzchni istniejącej płyty dennej, a następnie nałożenia na powierzchnię tej płyty warstw specjalistycznych preparatów niwelujących mikroubytki i uszczelniających, nadlanie warstwy wyrównawczej na istniejącą płytę denną z zastosowaniem wzmacniającego zbrojenia rozproszonego, naprawę istniejącej komory ujęcia wody z wykonaniem nowej płyty stropowej oraz elementów stalowych, demontaż istniejących elementów instalacyjnych i montaż nowych (odpowietrzników, zasuwy na rurociągu przelewowym, zastawki szandorowej na odpływie wód przelewowych z niecki stawu, przelewów ze zwrotną klapą burzową, włazów do komory ujęcia), uporządkowanie istniejącej skarpy w obrębie niecki stawu, jej profilowanie, umocnienie dna i skarp oraz rowu odprowadzającego wody przelewowe z ujęcia.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy zaopatrywani w wodę pitną ujmowaną z wyżej wymienionego ujęcie i źródła, a także turyści i osoby odwiedzające obiekt w celu poznania jego walorów architektonicznych, estetycznych i kulturowych. 

Planowany okres realizacji projektu: od 15.03.2024 do 15.10.2024 r.

Wartość projektu: 860.898,06 złotych brutto,

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych): 843.680,00 złotych 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności