Gmina Kamienna Góra
Powróć do: strona główna

Odpady komunalne

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Kamienna Góra, przypomina, iż w związku z nowelizacją w lipcu 2019 r., ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy są zobowiązani do segregacji odpadów komunalnych.

Niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów lub stwierdzenie nieprawidłowości w jej prowadzeniu skutkowały będą odebraniem odpadów  jako zmieszanych i nałożeniem kary tj. stawka podwyższona będąca trzykrotnością stawki podstawowej (90,00 zł) za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku.

 

Ponadto informujemy, iż właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mają prawo do częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, że przy wyliczaniu opłaty stosuje się stawkę obniżoną. Kwota zwolnienia wynosi 2,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość tj. 28,00 zł.

Wysokość opłaty od dnia 01.01.2022 r. wynosi 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. W roku 2024 wysokość opłaty nie uległa zmianie.

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszę o kontakt pod nr tel. 756106256, a odnośnie deklaracji kontakt pod nr tel. 756106284.

 

Główne założenia gospodarki odpadami komunalnymi

Odpady komunalne segregowane na 5 frakcji surowcowych papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz pozostałości po segregacji (zmieszane) odpady komunalne.

Określając odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zwrócić uwagę jakie są to odpady, których nie możemy umieścić w żadnym pojemniku do selektywnej zbiórki odpadów.

 

• SEGREGACJA „U ŹRÓDŁA”

Przypominamy, że na terenie gminy Kamienna Góra począwszy od 2018 roku 5 frakcji odpadów surowcowych i odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są bezpośrednio z posesji mieszkańca.

Odpady komunalne segregowane są do worków/pojemników o następującej kolorystyce:

• papier – kolor niebieski z napisem „PAPIER”
• szkło – kolor zielony z napisem „SZKŁO”
• metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
• bioodpady – kolor brązowy z napisem „BIO”

• odpady niesegregowane (zmieszane) – zbierane są do czarnego pojemnika z napisem „ODPADY ZMIESZANE”

 

Właściciele domów jednorodzinnych zostali wyposażeni w komplet worków do segregacji opadów. Domki letniskowe, nieruchomości niezamieszkałe (związane z działalnością gospodarczą) oraz nieruchomości mieszane (w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe) wyposażane są w pojemnik bądź worki do segregacji odpadów komunalnych (do wyboru przez właściciela nieruchomości). Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi wyposażane są w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych.

Odpady niesegregowane (zmieszane) zbierane w każdej z wymienionych wyżej nieruchomości do pojemników.

Worki i pojemniki do segregacji dostarczane będą przez Spółkę P.G.K SANIKOM, która w roku 2023 świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy. Firma odbierająca odpady komunalne dostarczać będzie worki w systemie „worek za worek” (po odebraniu wysegregowanych odpadów przedsiębiorca dostarczy kolejny worek). W razie potrzeby dodatkowe worki otrzymać będzie można w urzędzie gminy.

Wszelkie informacje dotyczące system
u gospodarki odpadami dostępne są na stronie internetowej https:\\www.gminakamiennagora.pl, w urzędzie Gminy (Referat Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 303, tel. 756106290) oraz na ulotkach informacyjnych dostarczanych przez Spółkę P.G.K SANIKOM.

 

 

 

Wójt Gminy Kamienna Góra
Patryk Straus