Gmina Kamienna Góra

Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022 - 2029

Gmina Kamienna Góra realizuje projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku z przedszkola publicznego na żłobek samorządowy w Krzeszowie”, współfinansowany z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”.

Celem projektu jest utworzenie w gminie Kamienna Góra 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc przez okres 36 miesięcy.

Projekt przewiduje realizację zadania inwestycyjnego, obejmującego roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku przedszkola na żłobek samorządowy w Krzeszowie, wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej. Planowany zakres robót obejmuje prace w zakresie architektury i konstrukcji (w tym: roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty konstrukcyjne, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, roboty dachowe i elewacyjne, prace wykończeniowe wewnętrzne, wyposażenie pomieszczeń, odpowiednie ukształtowanie terenu i wykonanie placu zabaw), roboty zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie instalacje sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznych.

Grupą docelową projektu są dzieci w wieku do 3 lat oraz ich rodzice i opiekunowie, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawą z dnia 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Efektem realizacji projektu przedmiotowy budynek byłego przedszkola zostanie przystosowany do funkcji żłobka oferującego 20 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat.

Planowany okres realizacji projektu: od 01.09.2023 do 30.06.2024 r.

Wartość projektu: 2.650.000,00 złotych brutto,

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO): 717.240,00 złotych

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na finansowanie podatku VAT (uzupełniające dofinansowanie ze środków KPO): 96.770,02 złotych

#FunduszeUE#NextGenerationEU

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności