Gmina Kamienna Góra

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu nieruchomości

Kamienna Góra, dnia 06.11.2023 r.

KROŚ.6840.10.2022

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z gminnego zasobu nieruchomości :

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

 

Cena wywoławcza nieruchomości

 

1

 

215/10

 

0,1267

Kochanów

JG1K/00007102/3

(księga wieczysta wolna od wpisów i obciążeń)

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodnie zdecyzją o warunkach zabudowy nr 83/2021 z dnia 24.11.2021 r. Wójta Gminy Kamienna Góra

 

52 200,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.

 

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 08 grudnia 2023 r. o godzinie 1000, w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 5 220,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych i 00/100) należy wpłacić (w przypadku chęci wzięcia udziału w przetargu) w pieniądzu do dnia 05 grudnia 2023 r. na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu działki nr 215/10, obręb Kochanów”.

Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 05.09.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

BANK SPÓŁDZIELCZY

Kamienna Góra

04 8395 0001 0000 2075 2009 0033

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2278), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości gruntowej pokrywa nabywca w całości.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń

  • Urzędu Gminy Kamienna Góra,

  • w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Kochanów,

  • na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl,

  • na stronie internetowej: www.powiatowa.info,

 

Dodatkowe informacje na temat wystawionej do sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, pok. Nr 303 (II p.) od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530, tel. 756106278, a ponadto z aktualną ofertą można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamienna Góra.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności