Gmina Kamienna Góra

Decyzja o warunkach zabudowy.

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. , poz. 2399).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz.1588).

 • Rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

II. Wymagane dokumenty:

Należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy (na formularzu dostępnym poniżej - w dziale "pliki do pobrania"), który powinien zawierać:

1. mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:

a) elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo

b) papierowej;

wraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem;

2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

 

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

3. w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

a) docelową rzędną składowiska odpadów,

b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,

c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

 

III. Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Kamienna Góra.

 

IV. Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

V. Opłaty:

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.

Opłata za przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby - 56 zł (nie dotyczy spraw związanych z budownictwem mieszkaniowym).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku na rachunek bankowy - 02 8395 0001 0000 2075 2003 0026 (Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze).

Nie podlegają opłacie skarbowej - podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 

VI. Termin załatwienia:

Zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.


VII. Sprawę prowadzi:

Referat Rozwoju i Infrastruktury (RI)

tel. 756106291

pokój nr 301

VIII. Dodatkowe informacje:

Z dniem 31 grudnia 2003 r., wygasła ważność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra uchwalonych przed 1995 r. Aktualnie obowiązujące plany na terenie Gminy Kamienna Góra ujęto w wykazie zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu

 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

 • teren ma dostęp do drogi publicznej;

 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi;

 • zamierzenie budowlane nie znajdzie się w obszarze:

  a) w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

  b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,

  c) strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

Pliki do pobrania:

wniosek o przeniesienie warunków zabudowy.pdf
Format: pdf, 80.24 kB
wniosek_dwz_dcp.pdf
Format: pdf, 108.26 kB