Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Podziały nieruchomości.

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz.2663).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

II. Wymagane dokumenty:

Postępowanie o podział nieruchomości prowadzi się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny lub z urzędu (jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych, nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste). We wniosku należy wskazać w jakim celu dokonywany jest podział nieruchomości.

Wymagane dokumenty do wniosku:

 • tytuł prawny do władania nieruchomością (np. odpis z KW, akt notarialny, wypis z ewidencji gruntów i budynków)

 • wypis i wyrys z katastru nieruchomościami,

 • w przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu: decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział obowiązującą w dniu złożenia wniosku,

 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

 • wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (3 egz.),

 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

 • wykaz zmian gruntowych,

 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,

 • mapa z projektem podziału (5 egz.).

 

Dokumenty wymienione w pkt. 5 - 8 powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powoduje także podział budynku - do wniosku załącza się również rzuty poziome kondygnacji budynku.

 

III. Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,

 • wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości (opinia dotyczy zgodności projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przepisami odrębnymi),

 • pisemna informacja o braku potrzeby wydania opinii dotyczącego projektu podziału (w formie postanowienia) lub konieczności wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości; dotyczy nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne.

IV. Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

V. Opłaty:

Wydanie decyzji i postanowienia dotyczącego podziału nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej.

VI. Termin załatwienia:

Zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 256 ze zm.).

VII.Sprawę prowadzi:

Referat Rozwoju i Infrastruktury (RI)

tel. 756106291

pokój nr 301

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 • Mapę podziału nieruchomości wykonuje osoba z uprawnieniami zawodowymi to jest geodeta uprawniony do świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych.

 • Mimo spełnienia powyższych warunków ustawa o gospodarce nieruchomościami opisuje dwie sytuacje, w których nie można dokonać podziału, a właściwie procedura podziałowa zostaje zawieszona.

I. Podziału nie można dokonać, jeżeli z przepisów wynika obowiązek sporządzenia planu miejscowego, lecz plan taki dla określonych obszarów nie został sporządzony. W takim wypadku postępowanie administracyjne o wydanie decyzji zatwierdzającej podział zostaje zawieszone do czasu uchwalenia planu miejscowego. W tej sytuacji właściciel może jedynie zbyć udział w prawie własności, a następnie umówić się z współwłaścicielem co do sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej.

II. Jeżeli wniosek o podział nieruchomości został złożony po upływie sześciu miesięcy liczonych od dnia podjęcia przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego lub wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, postępowanie zawiesza się, lecz nie dłużej niż na okres kolejnych sześciu miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli po tym okresie zawieszenia plan miejscowy nie zostanie uchwalony, podział nieruchomości dokonuje się przy zachowaniu niesprzeczności z przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli została wydana).

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.