Gmina Kamienna Góra

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

I. Podstawa prawna.

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,


II. Wymagane dokumenty

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);

  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

III. Sposób załatwienia sprawy:

 • Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

IV. Tryb odwoławczy:

 • Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Kamienna Góra,
  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

V. Opłaty

 • Opłata skarbowa za dokonanie wpisu: 50 PLN.

 • W przypadku wydania zaświadczenia o dokonanej zmianie w dotychczasowym wpisie należy wnieść dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 17 PLN.

 • Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
  lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 • Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

VI. Termin załatwienia

 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany
do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

 

VIII. Sprawę prowadzi:

Referat Ogranizacyjno-Społeczny

tel. 756106262

pokój nr 208

 

IX. Załączniki do pobrania:

Pliki do pobrania: