Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń.

Powiadomienie o zaobserwowanych zagrożeniach środowiska naturalnego lub jego naruszeń

I. Podstawa prawna

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 546),
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587),
- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478),
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336).

II. Wymagane dokumenty 

Pisemny opis naruszenia środowiska naturalnego zawierający:

  1. Dane osoby zgłaszającej.
  2. Datę zaobserwowania naruszenia.
  3. Opis naruszenia.
  4. Miejsce wystąpienia naruszenia.

III. Sposób załatwienia sprawy

  • Decyzja administracyjna:

- nakazująca posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub wygaśnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami;

- nakazująca osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,

- nakazująca właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,

- inna pisemna forma poprzedzona lustracją w terenie.

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Kamienna Góra w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

V. Opłaty

Nie dotyczy.

VI. Termin załatwienia sprawy

- w przypadku zagrożenia - niezwłoczny

- w przypadku naruszenia - do 2 m-cy

- w przypadku spraw skomplikowanych – powyższe terminy mogą zostać przedłużone

VII. Sprawę prowadzi:

inspektor ds. ochrony środowiska mgr Wioleta Bakszas

II piętro pokój nr 305

tel. 756106011

 

VIII. Informacje dodatkowe:

1. W pierwszej kolejności, w przypadku zaobserwowania zagrożenia środowiska naturalnego lub jego naruszeniach można skontaktować się bezpośrednio z osobą/zakładem/przedsiębiorstwem osobiście, pisemnie albo telefonicznie.

2. Wójt na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, w przypadku takich spraw jak:

- wycinanie drzew bez wymaganego zezwolenia;

- nielegalne deponowanie odpadów (np. w rowach lub innych miejscach na ten cel nie przeznaczonych);

- spalanie odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi;

- nieszczelne przydomowe zbiorniki na nieczystości płynne (szamba);

- podnoszenie terenu przez sąsiada, co powoduje zmiany stanu wody i wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie (zalewanie terenu).

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Wójt lub osoby przez niego upoważnione są uprawnione do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

3. Wójt występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.

Ponadto wojewódzki inspektorat ochrony środowiska rozpatruje sprawy dotyczące:

- widocznych zanieczyszczeń powietrza pyłami i/lub gazami,

- nieprzyjemne zapachy,

- zanieczyszczenia wody spowodowane działalnością zakładu, który powinien posiadać pozwolenia na korzystanie ze środowiska.

Do kompetencji organu Inspekcji Ochrony środowiska należy kontrola działalności gospodarczej związanej z korzystaniem ze środowiska, zwłaszcza instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

4. Starosta jest właściwy w sprawach nadmiernego hałasu i nielegalnego wydobywania kopalin.

5. Do Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy zgłaszać przypadki zagrożenia zdrowia i życia ludzi, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych i miejscach pracy.

 6. Do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy zgłaszać nieprawidłowości związane z użytkowaniem obiektów budowlanych np. Użytkowanie budynków niezgodnie z przeznaczeniem lub wybudowanie obiektu bez pozwolenia na budowę.

7. W przypadku sprawy wielowątkowej zaangażowane mogą być różne organy administracji publicznej.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.