Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Ochrona środowiska

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55);

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256);

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 r., poz. 2183);

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 r., poz. 1408);

Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tekst jednolity (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

 

II. Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa dotyczy nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej, która zamierza wyciąć drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew powinno zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres; nr telefonu kontaktowego właściciela/współwłaścicieli nieruchomości,

- oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte (adres, nr geodezyjny działki, obręb).

Załączniki:

- rysunek albo mapa określająca usytuowanie drzewa na terenie nieruchomości,

- oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,

- dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa, gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

 

III. Sposób i termin załatwienia sprawy

1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, pracownik Urzędu przeprowadza oględziny w terenie w celu: ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz ustalenie obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi:

a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin sporządza się protokół.

Uwaga!

Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie wniesionego zgłoszenia.

W przypadku braku możliwości wejścia w teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu do ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.

2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin Wójt Gminy może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Aby uniknąć sytuacji usunięcia drzew, na które gmina wyraziła sprzeciw należy upewnić się po 14 dniach od oględzin jaka została podjęta decyzja. Gdyż może się zdarzyć, że urząd wysłał list z decyzją sprzeciwu, który jeszcze nie dotarł do właściciela nieruchomości, a ten będzie przekonany, że gmina wyraziła „milczącą zgodę” i dokona wycinki. Będzie to skutkowało naliczeniem kary za nielegalną wycinkę.

Na wniosek zgłaszającego Wójt Gminy może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przed upływem ustawowego terminu (14 dni), co uprawnia do usunięcia drzew.

3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszającą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy), Wójt Gminy w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu do wniesienia sprzeciwu.

 

IV. Tryb odwoławczy

1. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.

2. Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Kamienna Góra.

 

V. Opłaty

Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.

Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546), załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt. 21) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

 

VI. Termin załatwienia sprawy

1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie.

2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Brak sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej oznacza tzw. „milczącą zgodę” organu, która uprawnia do wycięcia zgłoszonych drzew.

VII. Sprawę prowadzi:

inspektor Tomasz Ojer
II piętro pokój nr 303
tel. 756106278

VIII. Inne informacje

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą dotyczy drzewa, którego obwód, mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Dla obwodów o obwodach niższych niż wyżej wymienione nie jest wymagane zgłoszenie.

2. W przypadku usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy lub pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, Wójt Gminy wymierza administracyjną karą pieniężną za usuniecie drzewa bez zezwolenia.

3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia drzewa.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dnia dokonania oględzin wystąpi się o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a planowana budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo, to gmina nałoży na właściciela nieruchomości opłatę za usunięte drzewo w drodze decyzji administracyjnej. Opłata będzie pobrana od aktualnego właściciela nieruchomości, nawet jeśli drzewo wyciął poprzedni właściciel. W celu sprawdzenia czy na działce przeprowadzana była wycinka drzew będzie można zgłosić się do gminy o udostępnienie protokołu z oględzin.

5. Wójt Gminy obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:

a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie;

b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia.

 

Wójt Gminy, może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

a) drzewo zlokalizowane jest na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na terenach objętych formami ochrony przyrody;

b) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

Pliki do pobrania:

zgłoszenie drzewa.pdf
Format: pdf, 150.01 kB
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.