Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Ochrona środowiska

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów

I. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336); 
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775);
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 r., poz. 2183);
- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 r., poz. 1408);
- Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tekst jednolity (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111). 
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094). 

II. Wymagane dokumenty

Zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów dotyczy nieruchomości stanowiących:

- własność osoby fizycznej usuwającej drzewa/krzewy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- osoby prawnej;

- innych podmiotów.

Wniosek powinien zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art.49 §1 Kodeksu cywilnego;

- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art.49 §1 Kodeksu cywilnego;

- zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust.4;

- nazwa gatunku drzewa i obwód jego pnia (zmierzony na wysokości 130 cm wysokości);

przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo;

- miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniecie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Załączniki:

1. Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

2. Pisemna zgoda właściciela nieruchomości (w przypadku gdy nie jest nim wnioskodawca).

3. Projekt planu w przypadku:

a) planowanych nasadzeń zastępczych;

b) przesadzania drzew i krzewów.

4. Zezwolenia w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w ustawie o ochronie przyrody zgodnie z art.51 ust.1 pkt1-4 i 10 oraz art. 52 ust.1 pkt1,3,7,8,12,13 i 15, jeżeli zostało wydane.

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni zgodnie z Kpa. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

III. Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna (zezwolenie lub odmowa zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów) wydana po przeprowadzeniu oględzin drzew w terenie, a w przypadku drzew rosnących w pasie drogi publicznej, po uzgodnieniu projektu zezwolenia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

IV. Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Kamienna Góra.

V. Opłaty

- Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej;

- Opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii-  17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

VII. Sprawę prowadzi

inspektor ds. ochrony środowiska Wioleta Bakszas/referent ds. ochrony środowiska Natalia Bielska

II piętro pokój nr 305

tel. 756106011

VIII. Informacje dodatkowe

1. Osoby prawne oraz osoby fizyczne usuwające drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wszystkie inne podmioty zobowiązane są do uzyskania zezwolenia, w przypadku gdy obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

- 50 cm -w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. W przypadku, gdy w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca bytowania lub siedliska ptaków, powinna być ona przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków. Okres lęgowy większości gatunków ptaków to termin od 1 marca do 15 października.

Pliki do pobrania:

wniosek drzewa krzewy.pdf
Format: pdf, 146.02 kB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.