Gmina Kamienna Góra

Realizacja zadań w zakresie przygotowywania wynagrodzeń na druku ZUS Rp 7 do ustalenia kapitału pocz

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U Nr 162 póz. 1118 z pózn.zm.

II. Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagradzaniu na druku ZUS Rp-7 na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zawierający n/w dane :

  • nazwisko, imię lub imiona, nazwisko panieńskie dla kobiet
  • data urodzenia, nr ewidencyjny PESEL, adres do korespondencji,
  • nazwa jednostki administracji państwowej, samorządowej, w której wnioskodawca był zatrudniony,
  • Okres zatrudnienia.

III. Termin załatwienia sprawy:

W przypadku posiadania dokumentacji płacowej w zasobach archiwalnych nie dłużej jak 30 dni.

IV. Tryb odwołania:

Od wydanych zaświadczeń nie przysługuje odwołanie.

V.Informacje dodatkowe:

Adresy informujące, w których archiwach należy poszukiwać akt osobowych zlikwidowanych zakładów pracy:

  • PGR Czadrów - Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel.071/3406616
  • PM PGR Kamienna Góra - Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel.071/3406616
  • RSP Błażkowa - Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul.Świerczewskiego 18 58-420 Lubawka
  • RSP Miszkowice - Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul.Świerczewskiego 18 58-420 Lubawka
  • RSP Pisarzowice - Zakład Badawczo-Rozwojowy Al.Jana Pawła 18, 58-506 Jelenia Góra
  • RSP Rędziny - Zakład Badawczo-Rozwojowy Al.Jana Pawła 18, 58-506 Jelenia Góra

VI. Opłata skarbowa:

Podanie i Zaświadczenie ZUS Rp-7 zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity, Dz.U. z 2004 r., Nr 253 poz. 2532 wraz z póżn.zm.)

VII. Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Referat Organizacyjno-Społczeczny

pokój nr 302

tel. 756106283